Osiguranje objekata u izgradnji

Polisa osiguranja objekata u izgradnji (montaži) podrazumeva zaštitu od šteta nastalih na osiguranom objektu, opremi i građevinskom materijalu u periodu izgradnje ili montaže.

Ovo osiguranje može zaključiti investitor, izvođač ili podizvođač radova. Osiguranje se ugovara za konkretan projekat.

Osiguranje objekata u izgradnji obuhvata zaštitu od velikog broja rizika koji se mogu dogoditi, a spadaju u dve glavne kategorije:

 • materijalne štete na objektu u izgradnji ili montaži
 • odgovornost za štete prema trećim licima

Pod ovim se podrazumevaju sve štete nastale na osiguranom objektu, opremi i građevinskom materijalu u periodu izgradnje ili montaže.

Osiguranje se odnosi na posledice požara, eksplozije, prirodne katastrofe kao što su zemljotres, poplava, bujica i visoka voda, oluja i udar groma, sleganje i klizanje tla, štete koje su nastale kao posledica greške u projektu, nehata ili nemara radnika, provalne krađe i razbojništva, građevinske nezgode … kao i štete na imovini ili zdravlju trećih lica. Moguće je ugovoriti i osiguranje za materijalne štete nastale u periodu održavanja koje je definisano Ugovorom o građenju, u garantnom periodu ili u periodu testiranja ugrađene opreme kao i štete nastale u vreme prekovremenog rada i rada vikendom ili za vreme državnog praznika.

Može se osigurati praktično sve: objekti u izgradnji i montaži, objekti u rekonstrukciji, prateći objekti (skladišta, magacini i kontejneri), materijal koji se ugrađuje, alat, oprema i mehanizacija prisutnu na gradilištu, troškovi rasčišćavanja ruševina koje su posledica štete na objektu i dr.

Premija se obračunava na osnovu sume osiguranja koja treba da je jednaka predračunskoj vrednosti projekta.

Premija koju plaćate zavisi od:

 • vrste objekta
 • načina i uslova građenja (montaže)
 • sume osiguranja
 • trajanja gradnje (montaže)
 • obima pokrića
 • proširenja pokrića
 • ugovorene franšize (učešće u šteti)
 • obaveznih i ugovorenih doplataka
 • obračunatih popusta, doplataka i dr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *