Životno osiguranje

OSIGURANJA KOD KOJIH JE OSIGURAN ŽIVOT, ODNOSNO ZDRAVLJE!

Životna osiguranja obuhvataju osiguranja kod kojih je osiguran život, odnosno zdravlje, a naknada – novčani iznos koji društvo za osiguranje isplaćuje može da bude jednokratna ili u više rata (renta).

Osnovna prednost životnog osiguranja je što njegovim ugovaranjem ne samo da obezbeđujete svoju sigurnost i sigurnost svoje porodice već i štedite i pri tom dobijate polisu životnog osiguranja – hartiju od vrednosti koja može da vam služi kao garancija za kredit.

Premiju osiguranja možete da uplatite:

–   u dinarima ili u devizama;

–   jednokratno ili u ratama.

Najzastupljeniji proizvodi osiguranja života u našoj zemlji su:

    • Osiguranje života za slučaj smrti, koje obezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) licu ili licima koje osiguranik odredi (korisnicima osiguranja) u slučaju njegove smrti;
    • Mešovito životno osiguranje – osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja, koje obezbeđuje garantovanu isplatu unapred dogovorenog iznosa novca (osigurane sume) osiguranom licu u slučaju doživljenja isteka perioda osiguranja ili licu (licima) koje on odredi (korisnicima osiguranja) u slučaju njegove smrti. Pored isplate zagarantovanih novčanih sredstava (osigurane sume), mešovito životno osiguranje vam pruža, ako je ugovoreno, mogućnost uvećanja ugovorenog iznosa putem učešća u dobiti osiguravača, ukoliko društvo za osiguranje uspešno posluje. Osigurana suma za slučaj smrti ne mora da bude ista kao osigurana suma za slučaj doživljenja.
    • Rentno osiguranje – osiguranje je života koje obezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) u obliku jednakih novčanih iznosa (rente). Isplata rente može da počne odmah po uplati jednokratne premije osiguranja (neposredna renta) ili nakon isteka ugovorenog perioda (odložena renta). Trajanje perioda isplate može da se ugovori kao doživotno ili kao ograničeno na određeni broj godina. Visina rente zavisi od starosti osiguranog lica, iznosa premije osiguranja koja se uplaćuje, trajanja perioda uplate premije osiguranja i trajanja perioda isplate rente.
    • Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja ugovara se uz životno osiguranje i njime se društvo za osiguranje obavezuje da za slučaj invaliditeta isplati unapred ugovoreni iznos novca (osiguranu sumu) osiguranom licu ili licu (licima) koje on odredi (korisnicima osiguranja) ukoliko nesrećni slučaj prouzrokuje njegovu smrt.
    • Dopunsko zdravstveno osiguranje ugovara se uz životno osiguranje i njime se obezbeđuje osiguranom licu isplata cele ili procentualni deo osigurane sume ukoliko dođe do neke od određenih težih bolesti ili hirurške intervencije, kao i nadoknada troškova lečenja do ugovorenog iznosa.