Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Kome je namenjeno dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje se zaključuje sa ciljem da se građanima omogući da, pod najpovoljnijim uslovima, obezbede prava koja nisu obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je namenjeno osobama koje imaju obavezno zdravstveno osiguranje, ali žele:

 • drugu vrstu zdravstvenih usluga od onih koje su obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem
 • veći obim i sadržaj zdravstvenih usluga od onih koje su obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem i
 • viši standard zdravstvenih usluga

Ovo osiguranje namenjeno je i stranim državljanima koji privremeno borave u Republici Srbiji.

Za koga i kako se ugovara dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Osiguranje može da se ugovori:

 • za svako lice, bez obzira na godine života
 • bez obavljanja lekarskog pregleda,
 • kao individualno, grupno ili porodično (roditelji i deca do 18 godina).

U slučaju ugovaranja dvostruke osigurane sume podlimiti se uvećavaju za 20%.

Trajanje i teritorijalna važnost ugovora o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju?

Ugovor o osiguranju se zaključuje na određeno vreme, najviše do godinu dana, sa mogućnošću produžetka.
Ugovoreno osiguravajuće pokriće važi samo na teritoriji Republike Srbije.

Kako se ugovara osiguravajuće pokriće?

Ugovaranje ovog osiguranja podrazumeva:

 • osnovno osiguravajuće pokriće i
 • prošireno osiguravajuće pokriće

U okviru osnovnog pokrića  osiguravač nadoknađuje tj. pokriva troškove:

 • neophodnog lečenja:  ambulantnog lečenja, kupovine lekova propisanih od strane ovlašćenog lekara, nabavke sanitetskog materijala neophodnog pri saniranju povreda, nabavke privremenih ortopedskih pomagala propisanih od strane ovlašćenog lekara, obavljanja neophodnih dijagnostičkih procedura, lečenja u zdravstvenim ustanovama svih nivoa zdravstvene zaštite, fizikalnu vanbolničku terapiju, patronažnu negu, homeopatiju i akupunkturu, kao i lečenja u specijalizovanoj klinici, ukoliko je ono neophodno, troškove hitnog stomatološkog lečenja.
 • neophodnog prevoza: do zdravstvene ustanove i od zdravstvene ustanove do mesta boravka osiguranika.

Prošireno osiguravajuće pokriće ugovara se uz osnovno osiguravajuće pokriće i uz plaćanje dodatne premije, a nadoknađuje tj. pokriva troškove:

 • zdravstvene zaštite trudnica
 • porođaja i
 • zdravstvene zaštite novorođenog deteta.

Određivanje premije  osiguranja i način plaćanja premije

Premija osiguranja se određuje prema: pristupnoj starosti i polu osiguranika, načinu ugovaranja osiguranja (individualno, porodično, grupno), vrsti i svrsi boravka, ugovorenoj osiguranoj sumi, trajanju osiguranja, širini pokrića i drugim osnovama.
Premija se plaća u dinarima, u rokovima utvrdjenim ugovorom o osiguranju, odnosno polisom.
Ukoliko je ugovarač osiguranja, odnosno osiguranik, fizičko lice strani državljanin, dužan je da plati premiju unapred i u celosti pri zaključivanju ugovora o osiguranju.