Kolektivno osiguranje zaposlenih ili osiguranje od nesrećnog slučaja

Izvor: www.dunav.com

Kolektivno osiguranje zaposlenih mogu ugovoriti pravna lica za svoje zaposlene kako bi ublažili posledice nesrećnog slučaja. Ovim osiguranjem se obezbeđuje zaštita zaposlenih od posledica povreda dobijenih na radnom mestu, a postoje mogućnosti i osiguranja radnika i van radnog mesta i radnog vremena.

Kolektivno zdravstveno osiguranje se može zaključiti za: zaposlene na određeno ili neodređeno vreme, lica angažovana za privremene i povremene poslove, članove porodica radnika (samo kod pojedinih osiguravajućih kuća).

Osiguranje od nesrećnog slučaja ili kolektivno zdravstveno osiguranje zaposlenih pokriva:

 • smrt usled nezgode (nesrećnog slučaja),
 • trajni invaliditet ili gubitak radne sposobnosti,
 • privremena sprečenost za rad ( za koju se dobija dnevna nadoknada),
 • troškovi lečenja i/ili bolnički dani koje ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje.

Šta se smatra nesrećnim slučajem:

Najvažnije je da osigurano lice nije namerno izazvalo nezgodu, tj. da se nesreća desila slučajno. Nesrećni slučaj može biti, sudar, ujed životinje, ubod, pad, prelom, klizanje, ili slično… Po definiciji osiguravanjućih kuća to je: iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji za posledicu ima njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušavanje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć.

Korisnik osiguranja u slučaju nezgode ima pravo na:

 • Ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika – osiguranu sumu za slučaj smrti,
 • Ako je zbog nezgode došlo do invaliditeta – procenat od osigurane sume u odnosu na procenat invaliditeta,
 • Naknadu troškova lečenja koji ne padaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode,
 • Ako nezgoda ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad – ugovoreni iznos dnevne naknade.

Veće sume znače i veću cenu osiguranja.

Premija osiguranja zavisi od:

 • Ugovorene sume osiguranja
 • razreda opasnosti ( u zavisnosti od zanimanja ili delatnosti osiguranika)
 • ugovorene kombinacije osiguranog rizika
 • broja osiguranih lica.

Na šta obratiti pažnju pre tehničkog pregleda kod motocikla, mopeda, skutera.

Tehnički pregledi su postali strožiji, a vlasnici tehničkih pregleda i zaposleni se moraju pridržavati strogih pravila, jer rizikuju velike novčane kazne ili čak zatvaranje firme. Sva vozila koja dolaze na tehnički pregled se slikaju iz više uglova, a te fotografije se čuvaju u posebnim folderima.

Emco Nova R 2000 – 🛵 Electric Scooters 2020

Problem sa kategorizacijom

Problem mogu imati vlasnici mopeda koji nemaju svu dokumentaciju, ili im je maksimalna brzina veća od 45 km/h.

Po zakonskoj definiciji moped je: „motorno vozilo sa dva točka čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne prelazi 50 cm3, ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon“

Ako u dokumentaciji piše da je maksimalna brzina 48 km/h, moraće da se registruje kao motocikl, što znači da je za njegovu vožnju neophodna najmanje A1 kategorija. Ta 3 km/h razlike u praksi ne znače ništa, ali zakon je jasno napravio podelu.

Ukoliko vlasnik vozila nema dokumentaciju o tehničkim karakteristikama, a siguran je da maksimalna brzina nije veća od 45 km/h, može na određenim tehničkim pregledima da obavi testiranje i dobije potvrdu.

Nosač tablice

Ukoliko je motocikl izašao iz fabrike sa blatobranom koji mu služi kao nosač tablice, motocikl ne može da dođe na tehnički pregled sa tablicama postavljenim na neko drugo mesto ili bez blatobrana. Obratite pažnju i na osvetljenje tablica.

Dodatna oprema

Svi motocikli ili skuteri na tehnički pregled moraju doći u originalnom fabričkom tj. u stanju kakvom su izašli iz fabrike. Prerade nisu dozvoljene. To su najčešće vizir, dodatni farovi, često se dodaju i koferi… Sva ova oprema se mora skinuti sa motocikla pre tehničkog pregleda, osima ako vlasnik ne poseduje odgovarajuće ateste i homologaciju.

Verujemo da nećete imati probleme prilikom obavljanja tehničkog pregleda, ako prilikom registracije motocikla obratite pažnju na stavke koje smo naveli u tekstu.

Izvor sajtovi: Polovni automobili, Bjbajkers.

Osiguranje zaliha u hladnjačama

Štete prouzrokovane krađom zaliha, uništenjem, oštećenjem, mogu biti umanjene ili nadoknađene (u finansijskom smislu) osiguranjem zaliha u hladnjačama.

Ako se bavite hlađenjem ili čuvanjem zaliha robe u hladnjačama imate mogućnost da osigurate vaš posao.

Osiguranje se odnosi na zalihe robe za prodaju ili preradu koje zahtevaju uskladištenje na niskim ili kontrolisanim termperaturama, a smeštene su u hladnjačama preduzeća.

Osnovni rizici koji mogu biti pokriveni su:

 • osiguranje od požara i udara groma,
 • eksplozije,
 • oluje,
 • grada,
 • udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat,
 • pada letilice,
 • manifestacija ili demonstracija,
 • provalne krađe,
 • nepredviđenog oštećenja uređaja ili nestanka električne energije, koje može da prouzrokuje promenu režima hlađenja, potpuni prestanak hlađenja, štetno delovanje sredstava za hlađenje na uskladištene predmete osiguranja, onemogućavanja održavanja potrebne temperature u hladnjači.

Ukoliko želite potpunu zaštitu postoje mogućnosti dodatnog osiguranja u slučaju poplava, bujica, odrona zemljišta i slično…

Izvor: Dunav Osiguranje

Od koga naplatiti štetu ako udarite životinju na putu?

Izvor: Autoportal
Kuda ide školstvo? – Suština pasijansa™

U slučaju da udarite životinju na putu oni koji imaju kasko osiguranje nemaju mnogo razloga za brigu, jer su ovakve situacije pokrivene polisom. Sve što treba a uradite je da obezbedite dokaze da je do nesreće došlo. Najsigurniji je svakako policijski zapisnik. Svi ostali detelji su vam navedeni u polisi osiguranja.

Ako životinju udarite na auto-putu onda odgovornost za nastalu štetu moraju da preuzmu putari koji održavaju deonicu puta na kojoj je do nesreće došlo. Duž auto-puta postoji zaštitna ograda koja sprečava životinje da izađu na put jer je njima kretanje ovim putem zabranjeno.Da bi dokazali da je neka životinja ušla na auto-put moraćete da nađete rupu na ogradi kroz koju je prošla.

U slučaju da životinju udarite na nekom drugom putu onda odgovornost za to mora preuzeti vlasnik životinje jer je on dužan da se postara da životinja ne izađe na put. Ako je životinja divlja za njih su najčešće zaduženi ljudi iz lokalnih lovišta koji moraju da vode računa o tome da životinje ne zalutaju na kolovoz.

Ukoliko udarite neku životinju koja nema vlasnika, najčešće su to psi lutalice, onda se obratite komunalnim službama jer su one odgovorne za uklanjanje životinja sa ulica. U toj situaciji za nadoknadu štete je odgovorna opština ili grad, tj. lokalna samouprava. Odgovornost komunalnih službi se odnosi samo na pse i mačke lutalice.

Budite oprezni da ne dođete u situaciju da vi nekom plaćate ako udarite životinju. Naime, ukoliko na putu postoji znak “Divljač na putu” vi ste dužni da smanjite brzinu kretanja i da vodite računa da ne udarite neku životinju, jer ako ta životinja ima vlasnika on može od vas zahtevati da mu nadoknadite štetu za ubijenu životinju.

Ne zaboravite da, ukoliko se nađete u nekoj od ovakvih situaciji, obavezno obezbedite dokaze za sve što se dogodilo. Najsigurniji dokaz jeste policijski zapisik. Pored toga, slikajte sami mesto udara i oštećenje na vašem automobilu a nije na odmet i uzeti izjave od eventualnih svedoka.

Šta je bonus-malus u osiguranju i kako se primenjuje?

Bonus-malus sistem primenjuje se na premiju osiguranja od autoodgovornosti, što znači da se premija osiguranja za određeno vozilo utvrđuje primenom odgovarajućeg premijskog stepena u zavisnosti od toga da li je osiguranik imao prijavljenu štetu za koju je on odgovoran.

Suština bonus-malus sistema je da ukoliko osiguranik nije imao prijavljene štete prouzrokovane njegovom odgovornošću u toku jednogodišnjeg perioda osiguranja od autoodgovornosti, odobrava mu se jedan premijski stepen niže od premijskog stepena po prethodnoj polisi, a najviše do prvog premijskog stepena (najviši bonus).

Ukoliko je kod osiguranika bilo prijavljenih šteta pričinjenih trećem licu u toku jednogodišnjeg perioda osiguranja od autoodgovornosti, dolazi do povećanja premije i osiguraniku se obračunava doplata na premiju- malus, pri čemu se premijski stepen kod svake štete pomera za minimum tri mesta od premijskog stepena na prethodnoj polisi, a najviše do dvanaestog stepena.

Pravo na premiju odgovarajućeg premijskog stepena bonus-malus sistema odnosi samo na vlasnika vozila. Ukoliko osiguranik promeni vozilo, on ne gubi stečeno pravo na bonus ili malus jer se sistem  vezuje za vlasnika a ne za motorno vozilo.

Izvor: AMS Osiguranje

Šta spada u obaveznu opremu za putnička vozila

Prema navedenim propisima, obaveznu opremu putničkih vozila čine:

– rezervni točak (pneumatik na rezervnom točku mora biti istih dimenzija i nosivosti kao pneumatici koji se koriste na vozilu ili biti homologovan kao privremeni rezervni točak prema jednoobraznim tehničkim uslovima; rezervni točak ne moraju da imaju vozila čiji su pneumatici ili naplaci opremljeni nekim sigurnosnim sistemom za sigurnu vožnju s izduvanim pneumatikom ili ako vozilo poseduje odgovarajuće sredstvo za privremeno osposobljavanje izduvanog pneumatika – npr. sprej, pena u boci pod pritiskom, komplet za brzu popravku pneumatika i sl.);
– najmanje jedan prenosni aparat za gašenje početnih požara, ukoliko se vozilom obavlja javni prevoz putnika;
– sigurnosni trougao koji odgovara jednoobraznim tehničkim uslovima;
– oprema za pružanje prve pomoći – komplet prve pomoći veličine “B” – koja odgovara standardu SRPSZ.B2.001 (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2010);
– svetloodbojni prsluk koji mora odgovarati standardu SRPS EN 471:2010 (“Sl. glasnik RS”, br. 3/2011);
– uže ili poluga za vuču – u putničkim automobilima proizvedenim, odnosno prvi put registrovanim nakon 1. januara 1984. godine.

Obaveznu zimsku opremu putničkih vozila čine:

– pneumatici (gume) za zimsku upotrebu (npr. M+S, Snow Winter i dr) na svim točkovima;
– lanci, odnosno drugi uređaji za povećanje trakcije na najmanje dva pogonska točka.

Dubina gazećeg sloja na pneumaticima za zimsku upotrebu, kada se koriste kao zimska oprema, ne sme biti manja od 4 mm.

U periodu od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju da budu opremljena navedenom zimskom opremom (i da je, naravno, koriste) ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica, a van tog perioda vozila mogu (ali ne moraju) da budu opremljena tom opremom. Izuzetak od ovog pravila učinjen je kada su u pitanju lanci za sneg, odnosno drugi uređaji za povećanje trakcije. U naselju, naime, vozila ne moraju da budu opremljena lancima, odnosno drugim uređajima za povećanje trakcije.

Lanci, odnosno drugi uređaji za povećanje trakcije mogu da se postave na točkove na delu puta koji nije označen znakom “lanci za sneg” samo kad je kolovoz prekriven snegom.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti lekara

U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Poznato je da je lekarima dobrobit pacijenata na prvom mestu i da oni svoju energiju i znanja koriste da izleče pacijente i da im pomognu. Međutim, ponekad u tome ne uspevaju. Imajući u vidu složenost i zahtevnost lekarskog poziva i činjenicu da se shodno aktuelnom uklapanju u globalni način razmišljanja i poslovanja neminovno povećava svest o odgovornosti, a naročito da ispravnost lekarskog postupanja sve češće ocenjuje sud, Kompanija „Dunav osiguranje“ nudi novi, na domaćem tržištu jedinstven, proizvod koji odgovara savremenim standardima osiguranja odgovornosti – osiguranje profesionalne odgovornosti lekara.

Ko može ugovoriti ovo osiguranje? 

Osiguranje profesionalne odgovornosti mogu ugovoriti zdravstvene ustanove za sve svoje zaposlene lekare i ostalo medicinsko osoblje, odnosno lekari kao pojedinci.

Šta se osigurava? 

Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara pokriva zakonsku građansku odgovornost osiguranika za štete nastale usled smrti, povrede tela ili zdravlja, trećih lica koje su prouzrokovane lekarskom greškom.

Koji su rizici pokriveni? 

Pokriven je budući, neizvesni i od volje osiguranika nezavisni štetni događaj koji je nastao kao rezultat lekarske greške, odnosno nesavesnog ili nestručnog postupka ili propusta lekara ili ostalog medicinskog osoblja učinjenog protivno aktuelnim propisima i standardima medicinske struke, koji za direktnu posledicu ima nepovoljan ishod lečenja i na osnovu kog bi treće lice moglo da zahteva naknadu štete.

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje? 

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja gornju granicu za naknadu štete po jednom štetnom događaju. Osim sume osiguranja po štetnom događaju, postoji i pojam agregatne sume osiguranja koja predstavlja ukupnu obavezu osiguravača za ceo period osiguranja i predmet je ugovaranja.
Odabir adekvatne sume osiguranja je vrlo važan, jer predstavlja ujedno iznos do kog po pretpostavci mogu da idu odštetni zahtevi trećih lica.

Od čega zavisi visina premije osiguranja? 

Visina premije osiguranja zavisi od izbora limita pokrića, tj. sume osiguranja kako po štetnom događaju, tako i agregatne, zatim izvora opasnosti i ukupnog prihoda.

Šta se obezbeđuje ovim osiguranjem? 

Ukoliko se protiv osiguranika podnese zahtev za naknadu štete od strane trećeg lica, Kompanija „Dunav osiguranje“ kao osiguravač, zajedno sa njim:

 • preduzima odbranu od neosnovanih i preteranih zahteva za naknadu štete,
 • udovoljava osnovanim zahtevima za naknadu štete i
 • naknađuje troškove sudskog postupka.

Kakve pogodnosti možete da očekujete? 

U zavisnosti od nivoa sanitarne i tehničke opremljenosti, ugovorenog učešća u šteti, kao i u zavisnosti od odnosa premije i šteta po ovoj vrsti osiguranja, moguće je ostvariti određene bonuse i popuste na premiju osiguranja.

Izvor: Kompanija Dunav Osiguranje

Međunarodna vozačka dozvola (MVD)

Međunarodna vozačka dozvola (MVD) je obavezan dokument za izlazak iz zemlje motornim vozilom.


dz2
 • Važnost ovog dokumenta od trenutka izdavanja je 3 godine.
 • Ovaj dokument se može izdati samo osobama sa vozačkom dozvolom izdatoj u našoj zemlji.
 • MVD je štampana na srpskom, francuskom, engleskom, španskom, ruskom i nemačkom jeziku.

Za dobijanje ovog dokumenta (uz prisustvo korisnika) potrebno je :

1. Zahtev za dobijanje međunarodne vozačke dozvole.
2. Vozačka dozvola izdata u R. Srbiji – nacionalna (na uvid)
3. Fotokopija nacionalne vozačke dozvole (prednja i zadnja strana)
4. 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm
5. Lična karta i pasoš (na uvid)
6. Uverenje teritorijalno nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova o izrečenim ili izvršenim važećim zaštitnim merama, odnosno merama bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom.
7. Dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 850,00 dinara
8. Cena: 2000,00 Din.

Međunarodna vozačka dozvola je potrebna u sledećim zemljama: Belgija, Danska, Italija, Lihtenštajn, Monako, Norveška, Nemačka, Francuska, Holandija, Rusija, Švajcarska, Švedska i Španija.

Međunarodna vozačka dozvola nije potrebna za sledeće zemlje: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Grčka, Hrvatska, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Turska, Ukrajina i Velika Britanija.

Dodatne informacije

 • Međunarodnu vozačku dozvolu ovlašćeno lice u auto moto klubu ili društvu ne može izdati ako je u nacionalnoj vozačkoj dozvoli uneta zabrana na neku od kategorija. Odnosno, međunarodna vozačka dozvola se može izdati samo sa kategorijama na kojima nije uneta zabrana upravljanja.
 • U međunarodnoj vozačkoj dozvoli se naknadno ne mogu unositi bilo kakve izmene. Ovo se posebno odnosi na slučajeve kada korisnik međunarodne vozačke dozvole posle izdavanja stekne pored postojeće još neku kategoriju za upravljanje vozilom. U takvim slučajevima se izdaje nova međunarodna vozačka dozvola i nikako se ne ispravlja postojeća.
 • U slučaju ako nacionalna vozačka dozvola ističe pre ovog roka važnost međunarodne vozačke dozvole biće do isteka nacionalne vozačke dozvole.
 • Naknadno upisivanje nove kategorije – U slučaju kada vlasnik međunarodne vozačke dozvole položi ispit za novu kategoriju, ista se unosi u već prethodno izdatu MVD, tako što se u rubriku predviđenu za tu kategoriju, unese datum polaganja vozačkog ispita, pečat i potpis izdavaoca MVD. Vlasnik MVD popunjava novi obrazac, koji se odlaže u arhivu zajedno sa prvobitno popunjenim obrascem, a informacijama o novoj kategoriji upisuje se i u registar izdatih MVD, odnosno u rubriku već izdate MVD. Zbog centralne evidencije podataka, unos nove kategorije u MVD mora da izvrši isti izdavalac, odnosno onaj auto-moto klub koji je prvobitno izdao ovaj dokument. Pri tome se ne naplaćuje nikakva dodatna nadoknada za naknadni upis kategorije. Za MVD koje se koriste u Rusiji, neophodno je da se overi predmetna kategorija na svim listovima u MVD.
 • Zabrane – Ukoliko postoji zabrana vožnje za određenu kategoriju, u napomenu se unosi tekst u kome se precizira trajanje zabrane, i za tu kategoriju MVD se izdaje tek po isteku zabrane.
 • Međunarodna vozačka dozvola može da se izda na osnovu važeće lične karte ili važećeg pasoša.
 • Strani Državljani – Međunarodna vozačka dozvola se izdaje stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu i imaju dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji.
 • Potpis nosioca MVD ili otisak palca stavlja se ispod fotografije, a na stranicu “Le tutulaire est dechu du droit de conduire sur le territoire” ne unose se nikakvi podaci jer ove rubrike služe saobraćajnim organima u inostranstvu u slučaju prekršaja nosioca MVD koji za sobom povlači lišavanje prava važnosti na teritoriji dotične zemlje.

Vozači koji pod dejstvom alkohola izazovu saobraćajnu nesreću gube prava iz osiguranja

Izvor: UOS

Zamenik načelnika Uprave saobraćajne policija Boban Milinković izjavio je da su u prethodnoj godini, vozači sa povećanim nivoom alkohola u krvi izazvali gotovo 11% nezgoda, pri čemu je to učešće u nezgodama sa nastradalima iznosilo oko 14%. Procenat onih koji voze pod dejstvom alkohola raste u julu i avgustu, zbog sezone godišnjih odmora i niza manifestacija čiji posetioci konzumiraju alkohol.

„Da bismo smanjili broj nastradalih u saobraćajnim nezgodama, moramo da radimo, pre svega, na promeni ponašanja svih učesnika u saobraćaju i kroz planske kampanje. Ispravna i bezbedna vozila su veoma bitna i zato Uprava saobraćajne policije pokušava da uvede red i u ovoj oblasti, a za to nam je svakako potrebna podrška Udruženja osiguravača da svi zajedno utičemo na svest ljudi. I dodatno, bolja infrastruktura doprinosi manjem stradanju“, izjavio je Nebojša Arsov, načelnik Uprave saobraćajne policije.

Osim zatvorske kazne i drugih sankcija predviđenih zakonom, priča o zastrašujućim posledicama vožnje pod dejstvom alkohola se tu ne završava. Vozač koji pijan izazove saobraćajnu nezgodu, gubi prava iz osiguranja, odnosno postaje regresni dužnik prema osiguravajućem društvu koje je isplatilo štetu.

„U situaciji u kojoj vozač pijan izazove saobraćajnu nezgodu, on će u krajnjoj instanci, isplatiti kompletnu materijalnu i nematerijalnu štetu koju je pričinio. Ti iznosi mogu da budu višemilionski, a isplata može da traje i po nekoliko godina, čak i duže i ne mogu se izbeći. Ukoliko učesnik u saobraćaju pijan izazove nezgodu u kojoj pogine jedno lice, naknada štete po osnovu duševnih bolova za smrt bliskog lica može da iznosi i do 100.000 evra. Na tu naknadu pravo imaju svi članovi porodice. U slučaju da onaj ko je izazvao nezgodu ode u zatvor, štetu će platiti njegova porodica ili će biti isplaćena iz njegove imovine ili tek kada izađe iz zatvora, ali sa kamatom koja značajno podiže ukupnu sumu. Osim porodice oštećenog, pijani vozač ugrožava i dovodi do ivice egzistencije i svoju porodicu”, naglašava Duško Jovanović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije.

I u nezgodama u kojima povređene osobe dožive teške telesne povrede (sa umanjenim životnim i radnim sposobnostima), iznos naknade štete je višemilionski, veoma često i značajno veći od nezgode sa poginulima, jer se plaća i izgubljena zarada, a šteta koja nastaje zbog toga može da dostigne iznos od više stotina hiljada evra, upozorio je Jovanović.

Maksimalni iznos po jednoj saobraćajnoj nezgodi za štete na stvarima trenutno iznose 200.000 evra i million evra za štetu na licima. Predlogom novog zakona predviđen je novi iznos limita i to 500.000 evra za štetu na stvarima i 2.500.000 evra za štetu na licima. Približavanjem EU bićemo u obavezi da usvajamo njene pravne tekovine i postavimo limite na pet miliona evra za štetu na licima i milion za štetu na stvarima.

Potrebna su nam sistemska rešenja za brži razvoj

Intervju sa Duškom Jovanović generalnim sekretarom Udruženja osiguravača Srbije

Duško Jovanović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije

Dalji rast srpske ekonomije i dodatni koraci na putu ka EU, dodatno će pokrenuti tržište osiguranja. Sa druge strane, razvijena industrija osiguranja obezbeđuje dodatnu likvidnost na finansijskom tržištu, a slobodan kapital stavlja u funkciju privrednog razvoja. O značajnijem rastu sektora i povratnom pozitivnom dejstvu na ekonomiju moći ćemo da pričamo tek kada država sistemskim rešenjima podstakne brži razvoj i kada na viši nivo podignemo svest i kulturu osiguravanja

Godinu za nama obeležili su kontinuitet pozitivnih rezultata i stabilnost. Srbija nastavlja sa napretkom u mnogim oblastima ekonomije. Stvoreno je stabilno makroekonomsko okruženje, od kojeg zavisi dalji rast, uspostavljena finansijska i fiskalna stabilnost, smanjuje se stopa nezaposlenosti. Ekonomija je rastuća sa niskom inflacijom i visokim prilivom stranih direktnih investicija, koje su premašile nivo iz 2018. godine. Državna blagajna je u suficitu, što je omogućilo povećanje plata u javnom sektoru. Sve to se pozitivno odražava i na sektor osiguranja koji je očuvao stabilnost i likvidnost i zadržao pozitivan trend razvoja”, ocenju je u intervjuu za magazin Svet osiguranja, Duško Jovanović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije šta je obeležilo prethodnu godinu.

Bruto premija raste iz godine u godinu i približavamo se, kako ističe, iznosu od milijardu evra, dok su tehničke rezerve, koje garantuju stabilnost i sigurnost u isplati šteta, na nivou od 1,7 milijardi evra.

“Čekaju se zvanični podaci za 2019, ali možemo da kažemo da je u prethodnoj godini zaključeno 6,7 miliona polisa, rešeno oko 790.000 odštetnih zahteva i isplaćeno oko 385 miliona evra klijentima. Tržište je u 2018. godini poraslo za 7,5 procenata. Nažalost, sektor još ne zauzima mesto koje mu pripada niti je na nivou kojim bismo bili zadovoljni, s obzirom na ogroman značaj koji ima ili treba da ima za privredu jedne države. Kada kažemo “milijarda evra bruto premije” to nekome deluje mnogo, ali je u Sloveniji ta stavka premašila dve milijarde, tako da treba još dosta da radimo, mi iz industrije i država, da unapredimo sektor”, kaže Jovanović.

Da li je ekonomska situacija dovoljno stimulativna za napredovanje sektora osiguranja?

Ovde bih pre svega potencirao međusobnu vezu opšte ekonomske situacije i sektora osiguranja, što je kod nas uglavnom zanemareno. Sa jedne strane, činjenica je da industrija osiguranja zavisi od ukupne ekonomske situacije. Dalji rast srpske ekonomije i dodatni koraci na putu ka EU, dodatno će pokrenuti tržište osiguranja. Sa druge strane, razvijena industrija osiguranja obezbeđuje dodatnu likvidnost na finansijskom tržištu, a slobodan kapital stavlja u funkciju privrednog razvoja. Tako može da deluje i kao stabilizator tržišta u vreme krize, jer baš u vreme krize postoji povećana potreba građana i privrede da osiguraju ono što im je najvažnije – zdravlje ili imovinu. Ali, o značajnijem rastu sektora i povratnom pozitivnom dejstvu na ekonomiju moći ćemo da pričamo tek kada država sistemskim rešenjima podstakne brži razvoj i kada na viši nivo podignemo svest i kulturu osiguravanja. Kod nas se i dalje osigurava samo ono što se mora, dok se o ostalim polisama razmišlja uglavnom onda kada se nezgoda dogodi, uz najčešće opravdanje da je osiguranje skupo i da se nema para za polisu ili da je to nepotreban trošak. Međutim, kriza je i kod drugih, ima i država članica EU čiji građani nemaju bolji standard od naših, ali imaju kulturu i naviku osiguravanja, pa je i njihovo tržište razvijenije od našeg. Za njih je osiguranje investicija.

Udruženje osiguravača je poslednjih godina intenziviralo organizaciju stručnih seminara. Smatramo da je edukacija neophodna na svim nivoima i da samo na taj način možemo da obezbedimo povećanje premije i njenu bolju strukturu, što je svima u interesu

Ima li prostora za veći rast osiguranja od dosadašnjeg i šta su, prema Vašem mišljenju, preduslovi, osim onog osnovnog da se poboljša ekonomska situacija u zemlji?

Prostora za rast ima i ja sam optimista. Statističari bi argumente za takav stav pronašli u činjenici da tržište raste – sporo, ali konstantno, kao i u podatku da učešće neživotnog osiguranja u ukupnoj premiji kod nas odgovara učešću životnog u razvijenom svetu. To pokazuje nerazvijenost tržišta, ali i potvrđuje njegovu perspektivu. Lično, smatram da raste potreba za osiguranjem i da čak više nije dovoljno imati samo jednu polisu. Argumente za očekivani rast tržišta osiguranja pronalazim u očekivanom porastu standarda građana i nastavku procesa evrointegracija. U svakom slučaju, prostora za rast ima u svim sektorima, možda najbrže rezultate treba očekivati kod osiguranja imovine, poljoprivrede i kod dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Šta su izazovi sa kojima će se osiguravači suočiti tokom 2020. godine?

Pre svega, neophodno je dodatno usklađivanje poslovanja sa regulativama. Izazov će svakako biti nastavak rada na pripremama za direktivu Solventnost 2, računovodstvene međunarodne standarde IFRS 17 i sve veću potrebu da se vodi računa o zaštiti podataka o ličnosti. Takođe, društva će morati da kreiraju održiv model poslovanja na duži vremenski period kojim će biti povećana sigurnost klijenata i da se priprema za digitalizacija koja će osiguranje učiniti dostupnijim. Neophodno je i da proizvodi budu kreirani u skladu sa potrebama kupaca, da ponuda bude jasna, konkretna i uvek dostupna. Zbog sve ekstremnijih vremenskih uslova i produženog životnog veka ljudi, promenjen je i način razmišljanja o riziku. To će biti najveći izazov za osiguravače, a naša društva bi trebalo da nastave da slede praksu razvijenih tržišta. Pored ostalog, savremeni koncept podrazumeva i individualizaciju proizvoda, jer se sada klijentu umesto obaveznog skupa od 20 teških bolesti za koje se nudi pokriće, omogućava da izabere nekoliko za koje sam percepira da ga izlažu najvećoj opasnosti i plati premiju u skladu sa mogućnostima i potrebama. Za Udruženje, kao krovnu organizaciju osiguravača, izazov ostaje edukacija građana kako bismo došli do nivoa da razmatramo ponude na tržištu, a ne da li nam osiguranje uopšte potrebno. Uz bolju edukovanost, napredak u evrointegracijama i rast životnog standarda, očekujem veću zainteresovanost građana da sebi i porodici obezbede mirniju i sigurniju budućnost.

Dokle se stiglo sa dugo najavljivanim zakonom o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti budući da je njegovo usvajanje najavljeno i za prošlu i za pretprošlu godinu?

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju je ušao u redovnu proceduru izmena i dopuna i formirana je radna grupa koju čine predstavnici relevantnih državnih organa i poslovnih udruženja zainteresovanih za tu materiju. Društva za osiguranje su u radnoj grupi predstavljena preko Udruženja osiguravača Srbije. Sam zakon je od izuzetnog značaja za industriju osiguranja ali i za naše društvo u celini i naš je interes da se rad na njegovoj izmeni što pre završi. Svesni smo činjenice da se, i pored našeg interesa da zakon bude ekspresno donet, ovde radi o izuzetno zahtevnom i komplikovanom poslu. U ovom momentu postoji prvi prednacrt novog zakona na koji su relevantni subjekti dali svoje obimne komentare i predloge izmena. Takođe, na nivou EU u toku je intenzivan rad na izmenama tzv. motornih direktiva čiji je cilj poboljšanje položaja oštećenih lica u sistemu osiguranja autoodgovornosti, a poznat je da je i interes i obaveza Republike Srbije usklađivanje propisa sa zakonodavstvom EU. Sve su to objektivne okolnosti zbog kojih rad na izmeni našeg zakona još nije završen. Očekujemo da će biti usvojen najkasnije u prvoj polovini sledeće godine.

Nove obavezne polise bi imale izuzetno pozitivan uticaj na razvoj tržišta. To bi, najpre, trebalo da postane polisa osiguranja imovine i to zbog činjenice da su katastrofalne nezgode, usled klimatskih promena, sve zastupljenije na ovim prostorima

S vremena na vreme imamo polemiku u stručnim krugovima oko uvođenja raznih vrsta obaveznih osiguranja. Koji je Vaš stav po pitanju obaveznosti i u kojim oblastima je ona poželjna i zbog čega?

Nove obavezne polise bi imale izuzetno pozitivan uticaj na razvoj tržišta. To bi, najpre, trebalo da postane polisa osiguranja imovine i to zbog činjenice da su katastrofalne nezgode, usled klimatskih promena, sve zastupljenije na ovim prostorima. Efekat bi bio dvostruki. Bio bi rešen problem osiguranja imovine, ali bi i budžet bio rasterećen, jer država ne bi više sama finansirala saniranje šteta. Osiguravajuća društva bi deo prikupljenih sredstava vraćala kroz preventivne i infrastrukturne projekte što je dodatna korist za građane i državu. Neka vrsta obaveznosti bila bi poželjna i kod osiguranja poljoprivrede, jer je nedopustivo da svega tri odsto individualnih poljoprivrednih proizvođača osigurava useve. Naš predlog je da uslov za bilo kakve državne subvencije u poljoprivredi bude polisa osiguranja. Ipak, najrealnije je da će prva sledeća obavezna polisa biti osiguranje radnika. Usvajanje novog Zakona o osiguranju od povreda na radu, koji će to regulisati, očekuje se već na proleće. Podsetiću samo da osiguranje zaposlenih trenutno zavisi od slobodne volje poslodavca, pa se pravo na naknadu štete uglavnom ostvaruje preko suda. U svakom slučaju, iskustva drugih, razvijenih država, kada govorimo o obaveznim polisama su pozitivna. Čak i tamo kada je obaveznost skinuta posle nekoliko godina, nije opao broj osiguranih jer su ljudi u međuvremenu uvideli sve prednosti osiguranja. To bi i za naše tržište bio fantastičan podsticaj.

Pre godinu i po dana ste pomenuli u intervjuu za časopis: Svet osiguranja, mogućnost ulaska novih kompanija na tržište osiguranja u Srbiji. Ima li prostora za tako nešto?

Proces prilagođavanja standardima i propisima EU obezbediće viši nivo finansijske stabilnosti sektora osiguranja i osiguranika sa jedne strane, dok sa druge može da dovede do ukrupnjavanja tržišta i ulaska novih kompanija koje bi se bavile specifičnim vrstama osiguranja. To su procesi koje treba očekivati. Ali, treba naglasiti i to da razvoj tržišta osiguranja nije povezan sa brojem učesnika na tržištu. I sada ih ima dovoljno za zdravu konkurenciju, ali je bitno da eventualni ulazak novih igrača neće uticati niti na stabilnost tržišta niti na postojeću konkurenciju.

U Srbiji je Udruženje osiguravača počelo sa organizacijom Srpskih dana osiguranja pre tri godine, u Bosni i Hercegovini su se desili prvi Dani prošle godine. U Crnoj Gori se razmišlja takođe o sličnom događaju, dok Hrvatska ima u tom delu višegodišnju tradiciju. Je li ovo neka vrsta “buđenja” osiguravača i kakvi su značaj i uloga takvih događaja?

Skupovi tog tipa su izuzetna prilika da predstavnici države, regulatornih tela i industrije, uz stručnjake iz inostranstva, razmene ideje i iskustva i zajedno pronađu rešenja za razvoj osiguranja. Izuzev Slovenije, sve ostale države sa prostora bivše Jugoslavije imaju slične probleme u ovom sektoru i savetovanja ovog tipa su više nego poželjna. Što se tiče Srpskih dana osiguranja, za kratko vreme su postali najznačajniji skup iz ove oblasti u regionu i jedini u Srbiji, koji je, u tako velikim razmerama, u celini posvećen osiguranju. Konferencija pruža mogućnost da čujemo iskustvo drugih u prilagođavanju tržišta novim pravilima i trendovima, što je od neprocenjivog značaja. Za trenutni stepen razvoja srpske ekonomije i finansijskog tržišta, posebno industrije osiguranja, upoređivanje sa standardima kojima težimo je neophodno, jer samo tako možemo da obezbedimo rast i razvoj. To je najveća korist koju imamo od jednog ovakvog skupa, čiji značaj potvrđuje i ogromno interesovanje predstavnika domaće i međunarodne struke, regulatornih tela i učesnika na tržištu svih država regiona. Korist i prednost jednog takvog skupa uvidele su i kolege iz drugih država koje su posle nas počele da organizuju slične konferencije ili najavljuju da će to uraditi. Što više takvih prilika da se razmene iskustva i modeli u prevazilaženju problema i prilagođavanju novim standardima EU, kojoj svi težimo, to ćemo brže razvijati i sopstveno tržište.

Udruženje osiguravača Srbije će u ovoj godini biti organizator Međunarodne konferencije auto-osiguranja, Skupštine Sistema zelene karte i Godišnje konferencije motornih direktiva EU. Šta to konkretno znači za Srbiju što smo domaćini tih događaja, Udruženje osiguravača Srbije i osiguravajući sektor?

Odluka da mi budemo domaćini konferencije doneta je jednoglasno, uz konstataciju čelnika Sistema zelene karte da je rad Udruženja najbolji primer uspostavljanja i održavanja uspešne i kvalitetne saradnje sa partnerima iz različitih država. Time je našem Udruženju odato specifično priznanje za dosadašnji rad. Inače, tržište Srbije je u samom vrhu po parametrima koji karakterišu poslovanje članica ovog Sistema. Ne treba zaboraviti ni činjenicu da je Srbija, uz Švajcarsku, jedina država van evropskog ekonomskog prostora koja je članica tzv. Multilateralnog sistema, što znači da su prava vozača iz Srbije u svemu izjednačena sa onima iz EU. Moram da naglasim i da će Konferencija biti najveći događaj iz oblasti osiguranja u ovoj godini u Evropi jer će pored predstavnika Nacionalnih biroa osiguranja – Biroa zelene karte iz 48 država, okupiti i predstavnike Garantnih fondova, Biroa za naknadu štete i Informacionih centara tih država. Biće to prvi put u istoriji Sistema zelene karte, dugoj sedam decenija, da godišnja konferencija bude organizovana u tom formatu. Inače, Sistem zelene karte predstavlja jednu od najvećih međunarodnih organizacija. Konferencije će biti održana od 3. do 5. juna.

Šta biste još od aktivnosti UOS-a izdvojili u ovoj godini i na čemu će biti fokus? UOS je dosta intezivirao i stručne seminare u prethodnih nekoliko godina, hoće li se nastaviti u tom pravcu?

Udruženje osiguravača je poslednjih godina intenziviralo organizaciju stručnih seminara. Smatramo da je edukacija neophodna na svim nivoima i da samo na taj način možemo da obezbedimo povećanje premije i njenu bolju strukturu, što je svima u interesu. Kroz konstantna savetovanja koja organizujemo za naše članice, na različite teme, pokušavamo da moderne trendove u poslovanju primenimo i kod nas, ali i da zaposlenima u društvima za osiguranje različitog profila predstavljamo nove zakonske propise koji se tiču našeg poslovanja. Nastavili smo sa organizacijom radionica na temu QIS studija koje treba da ukažu na trenutni stepen usklađenosti domaćeg tržišta sa zahtevima direktiva “Solvency II”. Tu su, pored ostalog, radionice o Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja za ugovore o osiguranju, koji će se primenjivati od 1. januara sledeće godine, kao i savetovanje o primeni poreskih propisa u oblasti osiguranja. Organizovanjem savetovanja i radionica Udruženje aktivno učestvuje u implementaciji savremenih evropskih tokova poslovanja i promoviše saradnju regulatora tržišta i osiguravača, jer se time dodatno unapređuje tržište. Postoji velika potreba za organizovanjem ovakvih stručnih skupova i Udruženje će nastaviti sa tom praksom, uz edukativnu kampanju “Osiguraj budućnost” kojoj su u fokusu građani koje treba edukovati o osiguranju.

Izvor: Svet Osiguranja